propshop24 - Suspicious call
Contact Complainant     3334 Views     Report Spam  
Complaint by: kiran on January 6, 2018, 6:32 pm in Credit Cards

Yesterday I was screwed up with one suspicious call.He was taken my card details.And it was scam call.before I didn’t give my password.And the number is ********07.please take charge on him.Because he is the most dangerous

Complainant's Goal: Take charge
Complainant's Target: propshop24
Complaint Location: IndiaAndhra Pradesh
Would you like to Comment on this Complaint?
By clicking "Post Comment" button, you agree to our Terms of Services and Privacy Policy
Recent Comments
44.
yesterday  Marcela KREJSOVÁ

Do you need an urgent loan between private individuals?

We offer loans from 30,000 to 3 million Kc with flexible terms and competitive interest rates. Whether you need to consolidate your debts, finance a personal project or an investment, we have a solution for you. Contact us today and get a loan quickly and easily. Email us: marcela.krejsova01@gmail.com or WhatsApp: +420********6.

43.
yesterday  Marcela KREJSOVÁ

Do you need an urgent loan between private individuals?

We offer loans from 30,000 to 3 million Kc with flexible terms and competitive interest rates. Whether you need to consolidate your debts, finance a personal project or an investment, we have a solution for you. Contact us today and get a loan quickly and easily. Email us: marcela.krejsova01@gmail.com or WhatsApp: +420********6.

42.
yesterday  Marcela KREJSOVÁ

Dobrý den, pane / paní P?j?te si peníze p?ímo bez hodnocení (p?j?ka je nyní levn?jší) od soukromého v??itele na: marcela.krejsova01@gmail.com
Doba trvání úv?ru se pohybuje od 1 roku do 30 let. Výše p?j?ek se pohybuje od 50 000 K? do 25 000 000 K?.
- Peníze máte p?ímo do 24 hodin na svém bankovním ú?tu.
- nemusíte p?edkládat ro?ní údaje a finan?ní zprávy.
- Termíny jsou flexibilní, m?žete platit, jak vám to vyhovuje.

V p?ípad? zájmu nás prosím kontaktujte na následující adrese:
E-mail: MARCELA.KREJSOVA01@GMAIL.COM Nebo WhatsApp: +420********6.

41.
yesterday  Marcela KREJSOVÁ

Dobrý den, pane / paní P?j?te si peníze p?ímo bez hodnocení (p?j?ka je nyní levn?jší) od soukromého v??itele na: marcela.krejsova01@gmail.com
Doba trvání úv?ru se pohybuje od 1 roku do 30 let. Výše p?j?ek se pohybuje od 50 000 K? do 25 000 000 K?.
- Peníze máte p?ímo do 24 hodin na svém bankovním ú?tu.
- nemusíte p?edkládat ro?ní údaje a finan?ní zprávy.
- Termíny jsou flexibilní, m?žete platit, jak vám to vyhovuje.

V p?ípad? zájmu nás prosím kontaktujte na následující adrese:
E-mail: MARCELA.KREJSOVA01@GMAIL.COM Nebo WhatsApp: +420********6.

40.
last week  VLADIMÍR ŠKOPÍK

DOSTALI JSTE SE DO ŠPATNÉ FINAN?NÍ SITUACE? M?ŽEME POMOCI!

Jednotlivc?m nabízím p?j?ku ve výši 100 000 až 25 000 000 K? komukoli, kdo ji m?že splatit s úrokovou sazbou 3 % z libovolné požadované ?ástky. D?lám to v terénu.
- hypotéka.
- Investi?ní úv?r.
- P?j?ka na auto.
- Konsolidace dluhu.
- Splácení dalších menších úv?r?.
- Osobní p?j?ka.
Pokud nutn? pot?ebujete p?j?ku, jsem vám k dispozici pro všechny vaše finan?ní problémy.
Pro více informací nás prosím kontaktujte: SKOPIK.PUJCKA@GMAIL.COM.

39.
last week  VLADIMÍR ŠKOPÍK

DOSTALI JSTE SE DO ŠPATNÉ FINAN?NÍ SITUACE? M?ŽEME POMOCI!

Jednotlivc?m nabízím p?j?ku ve výši 100 000 až 25 000 000 K? komukoli, kdo ji m?že splatit s úrokovou sazbou 3 % z libovolné požadované ?ástky. D?lám to v terénu.
- hypotéka.
- Investi?ní úv?r.
- P?j?ka na auto.
- Konsolidace dluhu.
- Splácení dalších menších úv?r?.
- Osobní p?j?ka.
Pokud nutn? pot?ebujete p?j?ku, jsem vám k dispozici pro všechny vaše finan?ní problémy.
Pro více informací nás prosím kontaktujte: SKOPIK.PUJCKA@GMAIL.COM.

38.
last week  VLADIMÍR ŠKOPÍK

DOSTALI JSTE SE DO ŠPATNÉ FINAN?NÍ SITUACE? M?ŽEME POMOCI!

Jednotlivc?m nabízím p?j?ku ve výši 100 000 až 25 000 000 K? komukoli, kdo ji m?že splatit s úrokovou sazbou 3 % z libovolné požadované ?ástky. D?lám to v terénu.
- hypotéka.
- Investi?ní úv?r.
- P?j?ka na auto.
- Konsolidace dluhu.
- Splácení dalších menších úv?r?.
- Osobní p?j?ka.
Pokud nutn? pot?ebujete p?j?ku, jsem vám k dispozici pro všechny vaše finan?ní problémy.
Pro více informací nás prosím kontaktujte: SKOPIK.PUJCKA@GMAIL.COM.

37.
last week  VLADIMÍR ŠKOPÍK

HLEDÁTE LEGÁLNÍ NEBANKOVNÍ P?J?KU?
Byli jste n?kolikrát odmítnuti svými bankami?
Pot?ebujete peníze z osobních d?vod??
Jste up?ímní a ?estní?
Pot?ebujete p?j?ku na splacení svých dluh?, ú?t? nebo realizaci projektu?
U nás máte vždy šanci.
Ješt? lépe nabízíme p?j?ky od 50 000 K? až do 30 milion? K? rychle a spolehliv? online s ro?ní úrokovou sazbou 3 %. Jsme spolehliví, ?estní a v?rní svým slov?m.
V p?ípad? zájmu nás prosím neváhejte kontaktovat p?ímo na e-mail: SKOPIK.PUJCKA@GMAIL.COM.

36.
last week  Joe Miles

Hello, everyone! Today, I'm about to unravel the biggest secret I've encountered - an ATM card I stumbled upon in the depths of the internet. It's not every day you encounter something as enigmatic as this! an ATM card from a clandestine online shop that allows you to withdraw a whopping $5,000 daily.
This card has no branding, and no company name, and it arrived in a completely nondescript package. Its origin remains a mystery. The only clear message: $5,000 daily withdrawals. Could it be too good to be true?
For the past month, I've been using this enigmatic ATM card, and it's nothing short of mind-blowing. It works like a charm, allowing me to withdraw $5,000 daily. I've tested it at various ATMs, and it delivers on its promise. I must admit, no card is perfect. There have been a couple of instances when the card didn’t work in very remote areas, but that’s more about the local banking infrastructure than the card itself.
This card is like a treasure chest in your pocket, it has high-reward, works seamlessly, and I’ve made a fortune from this card’s ATM withdrawals! Compared to other cards in the market, it stands out for its transparency and excellent customer support.
If you’re looking for a financial ally that empowers you, I can’t recommend this ATM card enough. The $5,000 daily withdrawal is real. Check it out at {{{t.me/Darkwebatmcard}}} or {{{digitalrobinhoodhackers@gmail.com}}}, Call or WhatsApp: {{{+15025094485}}} and take control of your financial future.

You can also contact them for the service below:

* Western Union Transfer
* Bank Transfer
* PayPal / Skrill Transfer
* Crypto Mining
* Cash App Transfer
* Bitcoin Loans
* Recover Stolen/Missing Crypto/Funds/Assets

35.
1 month ago  VITEK TOMÁS

Dobrý den, opravdu pot?ebujete financování a úv?r na dokon?ení vašich projekt?, dom?, podnikání, nákupu pozemk?, nemovitostí? nyní existuje ?ešení, jak získat p?j?ku. Poskytnu Vám rychlou p?j?ku do 3 hodin bankovním p?evodem na Váš ú?et. Pokud opravdu pot?ebujete seriózní a naléhavou p?j?ku, kontaktujte m? nyní a budete spokojeni, kontakt:tvitek886@gmail.com

34.
1 month ago  Vojt?ch Král

We will help you get through a difficult time...

We lend amounts from 50 thousand to 30 million, which are not necessarily secured by real estate. We know how the economy and the market behave and we know how to use it to our advantage. We will reveal a sudden loss of income or financially demanding investments. Thanks to a strong financial background, we can afford to provide financing for both sole proprietors and small and medium-sized enterprises. We focus on clients from all areas of the economy and support any project that makes sense to us. Apply for a non-binding loan by email: VOJTECHKRAL2@GMAIL.COM.
Vojt?ch Král

33.
1 month ago  Vojt?ch Král

We will help you get through a difficult time.

We lend amounts from 50 thousand to 30 million, which are not necessarily secured by real estate. We know how the economy and the market behave and we know how to use it to our advantage. We will reveal a sudden loss of income or financially demanding investments. Thanks to a strong financial background, we can afford to provide financing for both sole proprietors and small and medium-sized enterprises. We focus on clients from all areas of the economy and support any project that makes sense to us. Apply for a non-binding loan by email: VOJTECHKRAL2@GMAIL.COM.
Vojt?ch Král

32.
1 month ago  Vojt?ch Král

Pom?žeme vám p?ekonat t?žké období.

P?j?ujeme ?ástky 50 tisíc až 30 milion?, které nemusí být nutn? zajišt?ny nemovitostí. Víme, jak se chová ekonomika a trh, a víme, jak toho využít ve sv?j prosp?ch. Odhalíme náhlý výpadek p?íjmu nebo finan?n? náro?né investice. Díky silnému finan?nímu zázemí si m?žeme dovolit zajistit financování jak pro živnostníky, tak pro malé a st?ední podniky. Zam??ujeme se na klienty ze všech oblastí ekonomiky a podporujeme jakýkoli projekt, který nám dává smysl. Požádejte o nezávaznou p?j?ku na e-mailu: VOJTECHKRAL2@GMAIL.COM.
Vojt?ch Král

31.
1 month ago  Ján Ješko

Osobní p?j?ka s POJIŠT?NÍ
Jste dobrý a morální ?lov?k, který opravdu pot?ebuje peníze, opravdu pot?ebujete zdroje pro sv?j domov, své podnikání, na nákup auta, kol, na zahájení vlastního podnikání, pro všechny vaše osobní pot?eby, všechny vaše pochybnosti. Nabízím osobní p?j?ky od 50 000 do 50 000 000 K? s nominální úrokovou sazbou 2% bez ohledu na výši. Ve smlouv? o úv?ru uve?te p?esnou ?ástku a datum splatnosti. Pro více informací kontaktujte: jeskoj55@gmail.com

30.
2 months ago  VITEK TOMÁS

Ahoj všichni. Poskytuji vám finan?ní prost?edky, které jim mohou pomoci realizovat jejich sny a ukon?it jejich utrpení bez p?edem. Tento fond také zp?ístup?uji každému, kdo hledá investice, aby implementoval své obchodní projekty a další. Poskytuji p?j?ky na pomoc lidem, podnik?m, které pot?ebují aktualizovat jejich finan?ní situaci.
E -mailová adresa: tvitek886@gmail.com

29.
2 months ago  VLADIMÍR ŠKOPÍK

POT?EBUJETE FINAN?NÍ POMOC?

Dobrý den, hledáte finan?ní pomoc za rozumných podmínek a pot?ebujete mít finan?ní prost?edky na svém bankovním ú?tu do 24 hodin? Jste zam?stnanec nebo osoba samostatn? výd?le?n? ?inná, ale vaše banka vaši žádost zamítla? Máte nudný registr dluh?, kterého se jen tak nezbavíte? V každém p?ípad? vám mohu s vaším p?íjmem p?j?it, kolik budete chtít. Požádejte o skv?lé nebankovní financování za výhodných podmínek. Napište mi: skopik.pujcka@gmail.com.

28.
2 months ago  VLADIMÍR ŠKOPÍK

POT?EBUJETE FINAN?NÍ POMOC?

Dobrý den, hledáte finan?ní pomoc za rozumných podmínek a pot?ebujete mít finan?ní prost?edky na svém bankovním ú?tu do 24 hodin? Jste zam?stnanec nebo osoba samostatn? výd?le?n? ?inná, ale vaše banka vaši žádost zamítla? Máte nudný registr dluh?, kterého se jen tak nezbavíte? V každém p?ípad? vám mohu s vaším p?íjmem p?j?it, kolik budete chtít. Požádejte o skv?lé nebankovní financování za výhodných podmínek. Napište mi: skopik.pujcka@gmail.com.